S23.19 PVO 1991 $C4$ Foto Dlya mamy ya syn/Dlya - 2s sold - -

S23.46 PVO 1991 $I42I32$ Foto Tebe daryu a ty hrani/Vot - 3s sold - -

I2.89 LB 1990 $A3=$ Fudziyama Neyama gora/Nad velikoj i - 24s shut - -

Vverh Boyan Rus/Lat