Directory (meters)

Directory (meters)

Non-metric

Lat KOI 361

Anapestic monometer

Lat KOI 14 Vse kirpi'chiki da kirpi'chiki

Anapestic dimeter

Lat KOI 191 S zoloto'yu koso'j

Anapestic trimeter

Lat KOI 191 I' zape'l svoyu pe'snyu moto'r

Anapestic tetrameter

Lat KOI 25 Chto on du'mal togda'? mozhet, ma't' vspomina'l

Anapestic pentameter

Lat KOI 6 Tak lybi'l ya tebya', ty tako'yu kaza'las' mne i'skrennej

Amphibrachic monometer

Lat KOI 3 Bol'sha'ya strana' Kita'j

Amphibrachic dimeter

Lat KOI 44 Gde mno'go meta'lla

Amphibrachic trimeter

Lat KOI 92 Veli'kij rossi'jskij pisa'tel'

Amphibrachic tetrameter

Lat KOI 68 A go'dy moj dru'g vse letya't i letya't

Amphibrachic pentameter

Lat KOI 2 Mne u'licy s de'tstva znako'my tvoi' gorod mo'j

Combined meter, variable

Lat KOI 2

Combined monometer

Lat KOI 1 Bog sozdal oboj i tishinu

Combined dimeter

Lat KOI 46 Side'li my v ba're slu'shali dzha'z

Combined trimeter

Lat KOI 44 V salo'ne mno'go vina'

Combined tetrameter

Lat KOI 35 Ostanovi's' proho'zhij i podnimi' glaza'

Combined pentameter

Lat KOI 4

Dactilic dimeter

Lat KOI 48 Zhi'l-byl u ba'bushki se'ren'kij ko'zlik

Dactilic trimeter

Lat KOI 40 Mne' ne zaby't' toj doli'ny

Dactilic tetrameter

Lat KOI 62 De'vochka v po'le grana'tu nashla'

Dactilic pentameter

Lat KOI 10 Shu'tki morski'e byva'yut poro'yu zhesto'ki

Trochaic meter, variable

Lat KOI 5

Trochaic monometer

Lat KOI 23

Trochaic dimeter

Lat KOI 126 Te'chet re'chka, te'chet by'stro

Trochaic trimeter

Lat KOI 171 Ni'nka ka'k karti'nka

Trochaic tetrameter

Lat KOI 573 Ka'k na Ki'evskom vokza'le

Trochaic pentameter

Lat KOI 272 Vsyu' Sibi'r' proshe'l v laptya'h obu'tyj

Trochaic hexameter

Lat KOI 22 Sly'shu ya' nape'v cyga'nskij vechera'mi

Trochaic heptameter

Lat KOI 8 Noch' na u'lice prohla'dna i temno' krugo'm

Trocheo-iambic

Lat KOI 2 Vi't'ka dura'k, ku'rit taba'k

Iambic meter, variable

Lat KOI 4

Iambic monometer

Lat KOI 5 Taga'nka, zache'm sgubi'la ty menya'

Iambic dimeter

Lat KOI 188 Shipo'v kolyu'chih boya'lsya ya'

Iambic trimeter

Lat KOI 185 Stoyu' ya ra'z na stre'me

Iambic tetrameter

Lat KOI 506 Solda't, ty ver', vzojde't ona'

Iambic pentameter

Lat KOI 241 Suro'va zhizn' kol' mo'lodost' v shine'li

Iambic hexameter

Lat KOI 34 My soobwa'em va'm o vopiyu'wem fa'kte

Iambic heptameter

Lat KOI 8 Sizhu', glyazhu', tri ku'ricy hilya'yut chi'nno v rya'd

Iambic octameter

Lat KOI 1 Rabo'chij! Po'mni: na zavo'de ty hozya'in, a ne go'st'

Iambo-trochaic

Lat KOI 1

Miscellaneous

Lat KOI 10

Unknown

Lat KOI 2
Boyan